UAH lifelong education

Cộng đồng học tập suốt đời của những người có mainCV.com từ trường đại học Kiến trúc TP HCM (UAH.edu.vn)

Thông báo

Cộng đồng này đang cần bầu chọn người đứng đầu Chair.UAH.ldu.vn để vận hành chính thức

Hãy tiến cử hiền tài cho chức vụ này tại TienCu.com

Hoặc đăng ký để được bình bầu chức vụ này tại Register.UAH.ldu.vn

Giới thiệu

UAH.ldu.vn được Lifelong education ldu.vn thành lập cho những người có mainCV.com từ Trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn cùng giúp nhau học tập suốt đời sau khi họ ra trường và kết nối với nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

Cộng đồng này hoạt động như thế nào?

Các hoạt động của cộng đồng này sẽ do người đứng đầu cộng đồng quyết định. 

Trong thời gian bầu chọn người đứng đầu, cộng đồng này vẫn kết nạp thành viên và cấp tên miền thẻ thành viên. Bạn cần có thẻ thành viên thì mới có thể ứng cử và bầu cử cho chức vụ người đứng đầu cộng đồng này. 

Cộng đồng này cấp thẻ thành viên như thế nào?

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com thì sẽ được cấp thẻ thành viên là một tên miền YourCVname.UAH.ldu.vn dẫn về một trang lưu lược sử hoạt động của bạn tại cộng đồng này do ban quản trị cập nhật. Tên miền trên thay cho thẻ thành viên dạng bản cứng của chúng tôi. 

Các thành viên được chứng nhận năng lực bằng cách nào?

Chứng nhận cấp đội

Brand.member.vn/yourcvname - Chứng nhận thành viên

Brand.degree.vn/yourcvname -  Chứng nhận kết quả học một điều gì đó

Brand.diploma.vn/yourcvname - Chứng nhận kết quả học một khóa ngắn hạn

Brand.qualification.vn/yourcvname - Chứng nhận vượt qua một thử thách gì đó

Brand.prize.vn/yourcvname - Chứng nhận đạt một giải thưởng

Brand.reward.vn//yourcvname - Chứng nhận một khen thưởng nào đó

Brand.medal.vn/yourcvname - Chứng nhận một huy chương

Chứng nhận cấp VietnamUni.com bằng những tên miền danh hiệu và giải thưởng trên UAH.cupVN.com

Ví dụ: Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu Sinh viên UAH.student.vn của Student.vn thì sẽ được sở hữu tên miền YourCVname.UAH.Student.vn để chứng nhận cho năng lực của bạn. 

Thành viên sẽ được gửi đến thực tập và làm việc tại đâu?

Thành viên sẽ được gửi đến thực tập và làm việc tại các nghiệp đoàn thuộc Association.vn